Modificar dades d'una entitat

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga les entitats registrades a notificar la variació de dades registrals quan es produeixin, mitjançant la sol·licitud de modificació al Registre.

Les associacions heu de comunicar al Registre, de manera obligatòria:

Canvi de nom

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

 Inscripció de la modificació al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. Vegeu el certificat de l'acord de modificació dels estatuts.

  Còpia dels estatuts amb la nova denominació de l'entitat.

Canvi de domicili

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

 Certificat emès pel secretari/a, amb el vistiplau del president/a, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. Vegeu el certificat d'acord de canvi de domicili social de l'associació

Modificació dels estatuts

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

 Còpia dels estatuts actualitzats, inscrits en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Certificat de l'acord de modificació dels estatuts.

Canvi de la Junta directiva

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

 Certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva. Vegeu certificat  de renovació parcial

 Certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat la vigència del mandat de tots els càrrecs, encara que es tornin a reelegir. Vegeu certificat de l'elecció d'una nova junta directiva

Dissolució de l'entitat

Heu d'acompanyar-ho amb el comprovant de:

 Certificat de l'acord de dissolució de l'entitat. Vegeu certificat

 

Per comunicar aquests canvis al Registre d’Entitats de Mataró,
podeu seguir les indicacions d’aquest tràmit.